Algemene voorwaarden

Ski- & snowboardschool - Verhuur sneeuwsportuitrusting Adventure Rauris

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de ski- & snowboardscholen en de verhuurders van sportartikelen die in het SalzburgerLand werkzaam zijn.

1. Algemeen

Voor zover niet uitdrukkelijk het tegenovergestelde overeengekomen werd, gelden onderhavige algemene voorwaarden voor alle rechtshandelingen en contractverstandhoudingen, die tussen de ski- & snowboardscholen in het SalzburgerLand en hun klanten als contractant afgesloten werden. Het voorwerp van de ski- & snowboardscholen / verhuurder in het SalzburgerLand is het bedrijf van sneeuwsportscholen / verhuurder als bedoeld in ski- & snowboardscholen / verhuurder. Dit omvat de diensten van het lesgeven in vaardigheden en ervaring van sneeuwsporten, vooral in het skiën en het snowboarden (elk zonder garantie op een welbepaald opleidingssucces) net als het leiden en begeleiden van sneeuwsporten, vooral wat betreft skiën en snowboarden en het materiaal dat aan de klanten verhuurd wordt.

2. Reservering, aanbod, orderbevestiging, contractafsluiting, online prijsaanvragen en prijzen:

Reserveringen voor privé- en groepslessen en verhuur kunnen persoonlijk ter plaatse, via internet, telefonisch of via fax uitgevoerd worden.

De aanbiedingen van de ski- & snowboardscholen / verhuurder in het SalzburgerLand zijn vrijblijvend.

Voor de aanvaarding van de reservering en de omvang van de dienstverlening zijn uitsluitend de schriftelijke orderbevestigingen van de ski- & snowboardscholen in het SalzburgerLand belangrijk. Mondelinge of telefonische bijkomende afspraken zijn enkel geldig op uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door de desbetreffende ski- & snowboardschool/verhuurder in het SalzburgerLand.

Bij boekingen ter plaatse (privé- en groepslessen en verhuur) wordt een contractverstandhouding eerst met de aankoop resp. afgifte van de noodzakelijke cursuskaarten/ verhuurpas gestaafd. Hetzelfde geldt voor boekingen die gebeurden op afstand, waarbij de noodzakelijke cursuskaarten en /of verhuurpassen vóór aanvang van de dienstlevering door de klanten afgehaald worden. In alle gevallen geldt dat

de afgifte van cursuskaarten - verhuurkaarten enkel gebeurt nadat de cursuskosten volledig en succesvol vóór aanvang van de cursus betaald werden.

alle vermelde prijzen van de ski- & snowboardscholen / verhuurder in het SalzburgerLand in EURO uitgedrukt zijn en - indien niet anders overeengekomen - inclusief de wettelijke omzetbelasting zijn. Opgaves in prijslijsten zijn onder voorbehoud. Niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

3. Betalingsvoorwaarden:

Indien er geen andere schriftelijke afspraken gemaakt zijn, dan is voor contracten die via internet, fax of andere digitale communicatiemiddelen tot stand komen en die privé- en groepslessen / verhuur betreffen onmiddellijk na het verkrijgen van de schriftelijke orderbevestiging een voorschot ter waarde van minstens 50% van de totale som verschuldigd. Dit voorschot dient binnen te komen drie werkdagen vóór de aanvang van de dienstlevering op rekening van de desbetreffende ski- & snowboardschool. Het resterende bedrag moet vóór de aanvang van de levering van de dienstverlening betaald worden.

Indien het uitdrukkelijk en in uitzonderingsgevallen zo met de ski- & snowboardscholen / verhuurder in het SalzburgerLand overeengekomen werd, dan kan de totale som van de cursuskosten ook onmiddellijk vóór aanvang van de levering van de dienstverlening contant betaald worden aan de skileraar of aan een persoon die gemachtigd is om het cursusbedrag in ontvangst te nemen in naam van de desbetreffende ski- & snowboardschool.

Voor contracten die op de plaats van betaling afgesloten worden, is het tarief voor de te leveren dienstverlening vóór aanvang van de cursus/ verhuur in het desbetreffende kantoor van de ski- & snowboardschool / verhuurder in het SalzburgerLand contant of met een gangbaar elektronisch betaaldmiddel te voldoen.

Bij achterstallige betaling zijn de ski- & snowboardscholen in het SalzburgerLand gemachtigd om van de contractant wettelijke achterstallige intresten te vorderen.

4. Onlineaanbiedingen en onlineboekingen:

Alle dienstverleningen van de ski- & snowboardscholen / verhuurder in het SalzburgerLand die op grond van onlineaanvragen en -bestellingen bij gebruik van internet of andere onlinediensten gebeuren, zijn onderworpen aan deze voorwaarden.

4.1. Inhoud van de onlineaanbieding:

De ski- & snowboardschool / de ski- en snowboardverhuur (hierna kort “auteur” genoemd) is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegenover de auteur, die betrekking hebben op welke soort materiële of ideële schade ook, die door het gebruik of niet-gebruik van de voorgestelde informatie en/of door het gebruik van ontbrekende of onvolledige informatie veroorzaakt werd, zijn in principe uitgesloten, voor zover er aan de kant van de auteur geen aantoonbaar zware schuld beschikbaar is.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de internetsite of de hele aanbieding zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief in te stellen.

4.2. Verwijzingen, links:

Bij rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzingen op externe websites (“Links”), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, is de auteur in principe niet verantwoordelijk, tenzij hij aantoonbaar kennis genomen heeft van de desbetreffende links met onwettige inhoud van de desbetreffende websites en dat hij na kennisname ernstig nalaat om het gebruik door derden in het geval van onwettige inhoud te verhinderen of officieel te verbieden, mits het voor hem technisch mogelijk was of het van hem verwacht werd.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de links geen onwettige inhoud op de gelinkte websites zichtbaar of bekend was. De auteur heeft geen beïnvloedingsmogelijkheden over de huidige en toekomstige vorm, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte websites. De auteur distancieert zich hierdoor uitdrukkelijk van elke inhoud van de gelinkte websites, die na de uitgevoerde linking gewijzigd wordt. Dit geldt voor alle geplaatste links en verwijzingen binnen de eigen website en voor alle externe notities in het gastenboek, op discussiefora, mailinglijsten enz. die door de auteur opgesteld zijn.

Enkel de aanbieder van de website waarnaar verwezen wordt, is verantwoordelijk voor de strijdige, foutieve en onvolledige inhoud en in het bijzonder de schade, die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebruik van gelijkaardige voorgestelde informatie, en niet diegene die via links enkel en alleen naar de desbetreffende publicatie verwijst.

4.3. Auteurs- en merkenrecht:

De auteur tracht zich eraan te houden om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, documentaire geluidsopnames, videofragmenten en teksten, door uzelf gemaakte grafieken,

documentaire geluidsopnames, videofragmenten en teksten te gebruiken of een beroep te doen op licentievrije grafieken, documentaire geluidsopnames, videofragmenten en teksten.

Alle handels- of fabrieksmerken die in de internetaanbieding vermeld worden en eventueel door derden beschermd zijn, zijn volledig onderhevig aan de bepalingen van het desbetreffende geldende handelsmerken- en tekenrecht, de andere desbetreffende rechtsnormen en de eigendomsrechten van de desbetreffende eigenaars. Alleen op grond van eenvoudige vermelding kan men niet opmaken dat handelsmerken niet door recht van derdern beschermd zijn.

Het copyright voor gepubliceerde voorwerpen die de auteur zelf opgesteld heeft, blijft alleen bij de auteur van de desbetreffende websites. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, documentaire geluidsopnames, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

5. Algemene deelnamevoorwaarden:

De contractant dient de ski- & snowboardscholen / verhuurder in het SalzburgerLand waarheidsgetrouw en uitgebreid in te lichten over zijn bekwaamheden en ervaringen in de verschillende sneeuwsporten, vooral voor het skiën en snowboarden en dit bij de start van de lessen / verhuur. Hij moet zelfstandig zorg dragen en borg staan voor een uitrusting die past bij de sneeuwsporttechniek - in het bijzonder de ski- & snowboardtechniek - en overeenkomt met de de uiterlijke bepalingen. Ook dient hij de ski- & snowboardschool / verhuurder in het SalzburgerLand uitleg te verschaffen over zijn gezondheidstoestand en eventuele aandoeningen, die de uitoefening van de sneeuwsport belemmeren of die bij de uitoefening van deze sport acuut kunnen worden.

Vóór de start van de les moet de contractant ervoor zorgen om zelfstandig de overeenstemmende technische controle van de uitrsuting te doen, vooral van de ski- en snowboarduitrusting en de skibinding door een professioneel vakbedrijf. De desbetreffende ski- en snowboardschool is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat de contractant een niet vakkundige of slechts onvoldoende controle, instelling of onderhoud van zijn uitrusting uitvoerde. Elke contractant is zelf verantwoordelijk voor de technische veiligheid en foutloosheid van zijn uitrusting en moet instaan voor schade die hieruit voortvloeit. De ski- & snowboardschool / verhuurder kan de contractant net zolang de deelname aan de lessen met een technische uitrusting die de veiligheid in gevaar brengt of onvoldoende is, ontzeggen, totdat de contractant de herstelling van het defect uitgevoerd heeft, zonder dat de contractant hiervoor aanspraak kan maken op tariefvermindering voor de verzuimde leseenheden.

De groepsindeling en de opdeling volgens de bekwaamheid van de contractant voor de lessen gebeurt door de ski- & snowboardscholen in het SalzburgerLand. Indien de overgang van een deelnemer naar een lagere groep noodzakelijk zou zijn, moet de contractant deze beslissing volgen. Anderzijds heeft de desbetreffende ski- & snowboardschool in het SalzburgerLand het recht om het contract onmiddellijk te verbreken zonder dat contractant die zich gedraagt in strijd met het contract, het recht heeft om het betaalde bedrag terug te vorderen.

De contractant moet de aanwijzingen van de ski- & snowboardscholen / verhuurder in het SalzburgerLand strikt en nauwkeurig opvolgen en naleven. De nalatigheid van instructies en aanmaningen geeft de ski- & snowboardscholen in het SalzburgerLand het recht om onmiddellijk het contract te ontbinden. Een belemmering van de contractant door alcohol en/of drugs geeft de ski- & snowboardschool / verhuurder het recht op onmiddellijke ontbinding van het contract. In al deze gevallen heeft de contractant geen aanspraak op terugbetaling van het tot stand gebrachte tarief.

Indien bij de groepslessen het aantal groepsdeelnemers vermindert naar minder dan 5 personen, houden de ski- en snowboardscholen in het SalzburgerLand zich het recht voor groepen samen te voegen of de lestijden overeenkomstig te verminderen.

6. Verantwoordelijkheidsbepalingen

Aan de contractant van de ski- & snowboardscholen / verhuurder in het SalzburgerLand wordt aangeraden om dringend een ziekte-, ongevals-, wettelijke aansprakelijkheids-, en buitenlandse ziekteverzekering af te sluiten. De ski- & snowboardscholen / verhuurder in het SalzburgerLand zijn volgens de wettelijke bepalingen enkel aansprakelijk voor schade, die veroorzaakt is in verband met de activiteit van de ski- & snowboardscholen / verhuurder in het SalzburgerLand en die opzettelijk en ernstig nalatig is. Overeenkomstige aansprakelijkheidsverzekeringen namens de ski- & snowboardscholen/verhuurder in SalzburgerLand bestaan. Bovendien is de desbetreffende ski- & snowboardschool / verhuurder in geen geval aansprakelijk wanneer de contractant door het negeren van aanwijzingen, FIS-pisteregels, andere wettelijke regelingen of verordeningen van onderhavige algemene voorwaarden lichamelijk gekwetst is, schade ondervindt of schade van welke aard ook veroorzaakt.

7. Bezwaren:

Eventuele bezwaren en klachten dienen onmiddellijk door de contractant bekend gemaakt te worden aan het desbetreffende kantoor van de ski- & snowboardschool/ verhuur in het SalzburgerLand ter plaatse, en dit om moeilijkheden snel te verhelpen en de oplevering van de dienstverlening verder mogelijk te maken.

Indien de contractant zijn recht op klacht niet onmiddellijk waarneemt, in elk geval niet tot het einde van het leveren van de dienstverlening, dan kan ook een eventuele aanspraak op tariefvermindering niet meer in aanmerking genomen worden. Een dergelijke aanspraak tegen de ski- & en snowboardscholen in het SalzburgerLand moet steeds ten laatste vier weken na het ontstaan of na kennisname van de reden van aanspraak schriftelijk kenbaar gemaakt en gemotiveerd worden.

8. Terugtrekking:

Voor individuele lessen geldt dat terugtrekking uit het contract mogelijk is ten laatste om 17u de dag voordien zonder het ontstaan van een stornovergoeding. Indien de annulering daarentegen pas later gebeurt, dan heeft de ski- & snowboardschool in het SalzburgerLand het recht om het overeengekomen tarief van een volledige dag te vorderen of in het geval van een boeking van een halve dag of per uur het desbetreffende geldende proportionele dag- of uurtarief aan te rekenen.

Voor groepslessen of verhuur is een terugbetaling van reeds gemaakte betalingen enkel mogelijk bij ongeval of ziekte op voorlegging van een doktersattest van een arts ter plaatse. Het terug te betalen bedrag wordt opnieuw berekend op basis van de werkelijk geleverde diensten voor deze periode. De totale som wordt daardoor vermindert, de dagtarieven kunnen daardoor wel stijgen. Bij niet opdagen op de overeengkomen lesdeadline / verhuur of bij terugtrekking tijdens een lopende dienstverlening volgt geen terugbetaling.

Bij het wegvallen van lessen door weersomstandigheden (overmacht) wordt de uitgevoerde betaling niet terugbetaald door de ski- & snowboardschool in het SalzburgerLand. Dit geldt ook voor de verhuur wanneer omwille van overmacht de lift niet werkt.

De kosten voor het gebruik van de lift zijn niet inbegrepen in de lesbijdrage / het verhuur. Alle kosten voor het gebruik van alle opstaphulpen draagt de cursist als contractant. Lestijden die wegvallen omwille van uitval van de kabelbaan en liften worden door de ski- & snowboardschool niet vervangen.

9. Veiligheid:

De deelnemers aan de lessen worden er uitdrukkelijk op gewezen dat kinderen en jongeren volgens de Salzburger sportwet 1988, LGBI Nr. 98/1987 tot de leeftijd van 15 jaar tijdens het uitoefenen van alpineski en snowboardsporten verplicht worden om reglementair een ÖNORM EN 1077:2007 conforme ski- of snowboardhelm te dragen. Bovendien moeten de deelnemers aan de lessen kennis genomen hebben van de inhoud en de toepassing van de gangbare FIS-pisteregels en zich eraan houden.

10. Bevoegde rechtbank, plaats van handeling, rechtskeuze:

De plaats van handeling is de plaats van de centrale vestiging van de ski- & snowboardschool / van de skiverhuur. Voor alle geschillen uit het contract is de plaatselijke en zakelijke rechtbank bevoegd van de zetel van de centrale vestiging van de ski- & snowboardscholen / skiverhuurders. Het Oostenrijks recht is van toepassing. De contracttaal is Duits.

11. Rechtskracht:

Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zouden zijn of worden, dan beïnvloedt dat niet de geldigheid van de andere bepalingen en de totale rechtshandeling. De ongeldige bepaling is te vervangen door een bepaling die de ongeldige economisch evenaart. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk te gebeuren.